Studie- og ordensregler

Vi ønsker en levende, engagerende skole, der er præget af fællesskab og tolerance, hvor alle kan færdes i trygge rammer.

Det daglige arbejde skal skabe grundlag for den enkelte elevs faglige fordybelse og muliggøre elevens personlige udvikling.

I lyset heraf skal studie- og ordensregler for Hasseris Gymnasium ses. Reglerne er udfærdiget i henhold til bestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.1249 af 13.december 2004

1. Det er alles ansvar at bidrage til et godt socialt miljø, således at mobning og chikane under ingen form finder sted på Hasseris Gymnasium.

2. Vi ønsker at kunne færdes og arbejde i pæne og ryddelige omgivelser. Derfor har alle pligt til at rydde op efter sig og værne om skolens bygninger og inventar. Skade på skolen eller dens ejendom meddeles straks kontoret. I tilfælde af mislighold eller hærværk vil erstatningskrav blive gjort gældende. Eleverne har pligt til at følge anvisninger og henstillinger, der gives af skolens ansatte.

3. Telefoner og bærbare computere må kun anvendes til faglige formål i undervisningstiden.

4. Cykler og knallerter parkeres i cykelkælderen, cykelskuret, eller inden for de afmærkede udendørsarealer.

5. I undervisningstiden må ingen være påvirket af spiritus eller andre rusmidler.

6. Rygning er forbudt på skolens område.

7. Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgavebesvarelser til aftalt tid og til at deltage aktivt i undervisningen, herunder virtuelle undervisningsaktiviteter, og i morgensamlinger, fællestimer, terminsprøver og årsprøver. I særlige tilfælde som fx udeblivelse fra prøver, længerevarende sygdom eller skader, der forhindrer deltagelse i idrætsundervisningen, kan skolen forlange en lægeerklæring. Udgifter forbundet med rekvirering af lægeerklæring afholdes af eleven.

Skriftlige opgavebesvarelser skal i omfang leve op til de stillede krav. Snyd i form af afskrift og/eller aflevering af et ikke selvstændigt fremstillet produkt (eksempelvis en opgave downloaded fra Internettet) medfører sanktion fra skolens side i form af udelukkelse fra undervisningen i op til 3 dage.

På grundlag af det registrerede fravær og de manglende skriftlige afleveringer skønner rektor i det konkrete tilfælde, hvorvidt der skal gives en skriftlig advarsel. Fortsætter forsømmeligheden, henvises eleven til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin, og der gives ingen årskarakterer. I særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises fra skolen.

8. Rektor kan nægte en elev, der har under 2,0 i vægtet gennemsnit, oprykning til næste klassetrin. En sådan elev kan af rektor få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at eleven senest 5 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse har fuldført denne.

Som helhed gælder, at overtrædelse af de vedtagne studie- og ordensregler kan medføre midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (§7 i bekendtgørelsen). Udelukkelsen registreres som fravær.