ABC om HG

Administrationen:

Skolens ledelse består af rektor Ole Droob, vicerektor (rektors stedfortræder) Lars Nielsen, uddannelseslederne Per Flohr, Jesper Holmbach og Ronni Sejrsen Hansen.
Leder af skolens IB-afdeling er IB koordinator Karin Mølgaard Skals.
Skolens administrative medarbejdergruppe består af Sine Høyer Thomsen (økonomikoordinator), Anita Wittrup Larsen (administrativ medarbejder), Bente Enevold Pinstrup (administrativ medarbejder) og Anne Lynge Gaardsøe (administrativ medarbejder).

Adresseændring:

Alle ændringer af adresse, telefonnummer m.v. skal meddeles kontoret snarest.

Alkoholpolitik:

Hasseris Gymnasium har i samarbejde med Aalborg Kommunes andre ungdomsuddannelser udarbejdet en fælles alkoholpolitik. Klik her for at læse vores Rusmiddelpolitik.

Befordringsgodtgørelse:

Elever i gymnasiet kan få befordringsgodtgørelse, enten i form af et ungdomskort til bus og/eller tog eller som tilskud til egenbefordring.Egenbetaling til ungdomsskort er  11,61 kr. pr. dag. NTs ungdomskort udstedes for et kvartal ad gangen, og du skal altid betale forud. På www.ungdomskort.dk og www.nordjyllandstrafikselskab.dk kan du finde de oplysninger, du har brug for, hvis du skal søge om ungdomskort eller har mistet det. Bliver du ramt af sygdom eller uheld, så du i en periode ikke selv kan klare din transport til og fra skole på normal vis, f.eks. hvis du brækker et ben, skal du rette henvendelse til Aalborg Kommune på 9931 4091.

Bestyrelsen:

Hasseris Gymnasium har en bestyrelse med 9 medlemmer. Formand: Mogens Rysholt Poulsen (AAU). Øvrige medlemmer: Uddannelseschef Anne Krogh (UCN), Dommer Helle Dietz (udpeget af Erhverv Norddanmark), Skoleleder Lars Peter Nitschke (Klostermarkskolen), Skoleleder René Arnold Knudsen (Sofiendalskolen), Alan Norré Pedersen (udpeget af Aalborg Byråd), lektor Jacob Jepsen Pedersen (Hasseris Gymnasium), lektor Lisbeth Vejlin (Hasseris Gymnasium), Rosa Bisgaard Kristensen (3.y) og Alexander Husum Santis (3.c). I bestyrelsesarbejdet deltager endvidere: rektor Ole Droob og vicerektor Lars Nielsen.

Biblioteket:

Biblioteket finder du over for lærerværelset.

Bibliotekar er Lisbeth Jul Andersen, tlf.nr.: 96 32 71 23, E-mail: la@hasseris-gym.dk

Biblioteket er for skolens elever og lærere. Bibliotekaren er behjælpelig med materiale til opgaver, projekter m.m.

Se åbningstiderne på døren eller på hjemmesiden.

Busser:

Skolebus Kl. 07.40: Nibe til gymnasiet med afsætning ved Hasserisvej og Katedralskolen (R50 ekstra).

Skolebus Kl. 7.20: Nørholm by. Kl. 7.35 Sønderholm – Frejlev – Gymnasiet, og videre til Aalborg via Hasserisgade.

Fra Gymnasiet til Nytorv kan linie 11 og 14 benyttes.

Fra Mariendals Mølle kan Metrobus 5 benyttes.

Bøger:

Bøger udlånes gratis. Til gengæld må du overholde nogle regler:

1) Bøger skal skånes mest muligt og skal derfor forsynes med solidt omslag. Alt materiale skal forsynes med dit navn, klassebetegnelse og årstal, så bortkomne bøger kan leveres tilbage til den rette elev.

2) Forsvundne og beskadigede bøger erstattes af dig.

3) Bøgerne må ikke forsynes med tilføjelser og understregninger.

4) Bøger skal afleveres uden omslag.

5) Når bøger udleveres, registreres de i Lectio. Eleven kan se udlån under punktet “Bøger” i Lectio. Når bøgerne afleveres igen, modtager eleven en kvittering på aflevering. Eleven har herefter en uges varsel til at rette henvendelse ved fejl i kvittering eller manglende kvittering.

Har du spørgsmål vedrørende bøger og andet materiale skal du henvende dig til din lærer eller bibliotekaren.

Elevrådet:

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse. I begyndelsen af skoleåret vælges 2 repræsentanter og evt. suppleanter.

Elevrådsmøderne holdes normalt én gang om måneden. Der er stillet 1 lektion til rådighed til dette formål. Deltagerne i elevrådsmøderne får ikke forsømmelser for deres fravær fra de almindelige timer.

Elevrådet nedsætter forskellige udvalg f.eks. kantineudvalg.

For at koordinere elevrådets arbejde og for at få klaret de daglige praktiske funktioner udpeger elevrådet et forretningsudvalg.

I elevrådet vælges 2 elever til fællesudvalget.

Ferier:

I skoleåret 2019/20 er der følgende officielle ferier og fridage:

Efterårsferie: 14- – 18. oktober 2019

Juleferie: 23. december 2019 – 3. januar 2020

Vinterferie: 17. – 21. februar 2020

Påskeferie: 6. – 13. april 2020

St. Bededag: 8. maj 2020

Kr. Himmelfartsdag: 21. – 22. maj 2020

Pinse: 1. juni 2020

Dimission: 26. juni

Yderligere oplysninger om andre aktiviteter på gymnasiet kan findes på hjemmesidens kalender samt i månedskalenderen på lectio.

Fester:

Hvert år afholdes der normalt 4 fester for alle skolens elever samt 1g-fest og 3g-elevernes afslutningsfest. Festerne arrangeres af skolens festudvalg, der står for den praktiske planlægning, gennemførelse og efterfølgende oprydning. Festudvalget vælges én gang årligt blandt elever i 1g og 2g. Blandt de valgte udpeges et formandskab bestående af to formænd og en kasserer, som er ansvarlige for kommunikationen med skolens ledelse og aflæggelse af regnskab efter hver fest.

Forsikringer:

Skolen henstiller til dig, at du (evt. gennem dine forældre) er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret. Ifølge lov om tandpleje er alle børn og unge under 18 år omfattet af den kommunale tandpleje, også i forbindelse med ulykkestilfælde.Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller ikke når det drejer sig om cykler og knallerter, som står i cykelkælderen eller i et af de udendørs cykelstativer.

Skolens kontor opbevarer gerne penge og værdigenstande i skoletiden.

Forældremøder – forældrekonsultation:

Skolen afholder i november måned et møde for 1.g klassernes forældre. Desuden afholdes der i marts forældrekonsultationer for 1. g, hvor den enkelte elevs standpunkt kan drøftes med lærerne. Invitationer til disse samtaler sendes til hjemmene via eleverne og Lectio. Se Lectio for nærmere information om tidspunkt for disse aktiviteter.

Frivillig billedkunst:

Alle skolens elever kan deltage i frivillig billedkunst. Her har man mulighed for at udvikle sine kreative evner på flere områder – f.eks. tegning, maling, skulptur eller digitale billeder. Tidspunkter for den frivillige billedkunst bliver bekendtgjort ved skoleårets begyndelse. Der vil altid være en billedkunstlærer til stede.

Frivillig idræt:

For skolens elever vil der være mulighed for efter skoletid at dyrke frivillig idræt. Udendørs er der mulighed for hockey på in liners, street basket, fodbold, basketball, atletik m.m. Indendørs er der mulighed for at spille kendte som ukendte boldspil i hallen, og det er op til elevernes ønsker de pågældende dage.

Hasseris Gymnasiums moderne fitness-rum, der indeholder alt fra spinningcykler og crosstainers til diverse maskiner og frie vægte, er åbent for fri træning hele ugen. Der er altid instruktører til stede til at guide i brugen af alt udstyret, og i idrætsundervisningen vil der ligeledes blive instrueret i forskellige relevante træningsprincipper.

Tidspunkter for den frivillige idræt bliver bekendtgjort umiddelbart efter skoleårets begyndelse. Når der er frivillig idræt, vil en idrætslærer være til stede. Som en del af den frivillige idrætsaktivitet afvikles en klasseturnering løbende over hele skoleåret.

Frivillig musik:

Ud fra elevernes forudsætninger er der mulighed for at danne forskellige bands, deltage i musical, bandaften, MGP m.m. Grupperne kan få øvetid på skolen efter nærmere aftale med musiklærerne. Du kan også modtage instrumentalundervisning i visse instrumenter på gymnasiet i forlængelse af skoletiden – endda til reduceret pris. Undervisningen varetages af Aalborg Musikskoles lærere og følger skoleåret (30 uger). Yderligere oplysninger kan fås hos musiklærerne.

Fællestimer:

Hvert år tilrettelægges en række fællestimer (ca. 5) med alment kulturelt indhold. Fællestimerne finder sted i undervisningstiden.

Glemte sager – »Glemmekassen«:

Ting, der glemmes på skolen, indsamles af rengøringspersonalet og anbringes i »Glemmekassen«, som er placeret i rummet til venstre for trappen ned til bogdepotet. Ure og andre værdigenstande indbringes dog til kontoret.

Hjemmesiden:

På www.hasseris-gym.dk kan du finde en mængde oplysninger om skolen. Hjemmesiden opdateres løbende. Siden indeholder også en række praktiske links i forbindelse med gymnasievejledning, bibliotekssøgning, undervisning m.m. Webmaster er uddannelsesleder Jesper Holmbach.

IB – International Baccalaureate:

Hasseris Gymnasium udbyder i lighed med ca. 3000 andre gymnasieskoler på verdensplan den internationale IB Diploma eksamen. Skolens Head of IB/IB koordinator er Karin Mølgaard Skals, der træffes på telefon 9632 7129. Læs mere om IB på hjemmesiden.

Introduktionsdage – Livø-tur:

I de første 3 dage af skoleåret holder vi introduktionsdage for de nye 1. g elever. Formålet med introduktionsdagene er, at du skal lære din nye »arbejdsplads«, dine kammerater og nogle af dine lærere at kende.  Ældre elever – tutorer – er lige fra den første dag tilknyttet de enkelte klasser. I forlængelse af introduktionsdagene arrangerer skolen en fællestur til Livø for alle nye elever. Turen afholdes i skoleåret 2019-2020 for STX d. 15. -16. august og for IB d. 22.-23. august.

IT:

Skolen stiller et trådløst net til rådighed, der kan bruges af alle enheder med indbygget wifi. Det trådløse net må kun anvendes til undervisningsformål, og det er lavet sådan, at bruges der torrent-programmer eller lignende, så lukkes hastigheden på din forbindelse ned til 1 mbit mod normal 300 mbit.

Din computer skal være forsynet med opdateret antivirusprogram. Hvis computeren bliver inficeret, kan skolen evt. være behjælpelig med at fjerne virus.

Der er adgang til at printe fra din computer på skolens kopimaskiner, der er placeret på henholdsvis rød og blå repos. Hvis du installerer printeren, kan du printe alle steder, blot du har internetadgang.  Du kan også printe fra tablet og lignende. via https://print.hasseris-gym.dk:9443.

Skolen stiller en komplet Office 365 til rådighed, der kan bruges på op til 5 enheder.

Der er IT-support i lokale O14 (v/biblioteket), hvor der er åbent mandag til torsdag kl. 08.00 til 13.15 og fredag kl. 08.00 til 12.00.

Alle fejl bedes meddelt til skolens IT-supportere enten personligt eller via Lectio.Yderligere info om skolens IT findes på Lectio i gruppen ”elevdatavejledning.”

Karakterer:

Der gives standpunktskarakterer i nov. og feb. Årskarakterer gives i maj måned. Karaktererne kan ses i Lectio under den enkelte elevs individuelle brugerprofil, som kræver login.

Introlærer:

Når du starter i gymnasiet har du ikke en klasselærer, men derimod en introlærerlærer, som er en af klassens teamlærere. Opgaven som introlærer/teamlærer indebærer bl.a. følgende funktioner: Medvirke til at 1.g’erne indføres i skolens dagligdag herunder introduktionsdage og Livø-tur, samt følge med i klassens almene trivsel. introlæreren er bindeled mellem administrationen og klassen.

Lectio:

Det aktuelle skema, og dermed også eventuelle skemaændringer fremgår af programmet Lectio, som findes på Internettet på følgende adresse: www.lectio.dk/lectio/283/default.aspx. Programmet er tilgængeligt fra alle computere med adgang til Internettet, dvs. f.eks. også hjemmefra. Adgang til Lectio kræver login. Alle elever på Hasseris Gymnasium får udleveret et personligt login.

Eleverne får i løbet af de første dage et brugernavn og en adgangskode til Lectio, så man kan logge sig på og se yderligere oplysninger ud over de aktuelle skemaer. Det er nødvendigt, at man ofte logger sig på Lectio, idet systemet også bruges til beskeder, både af generel art og målrettet mod den enkelte elev. Disse beskeder kan kun ses hvis man er logget på.

Som bruger har man bl.a. adgang til:

  • skema, oplysninger om lektier, studieplan, studierapport mv.
  • karakterer
  • fraværstal
  • forældrekonsultationer
  • eksamensoplysninger

Bortset fra skemaoplysninger og studieplan kan man naturligvis kun se egne karakterer, eget fravær osv.

Har man været fraværende en dag, skal man huske at gå ind på Lectio og angive fraværsårsagen.

Lektieværksted:

I løbet af skoleåret er der et ugentligt »lektieværksted«, hvor grupper af elever laver lektier sammen. Der er lærere og ældre elever til stede, som står til rådighed med hjælp.

Lektioner:

1. Lektion: 8.15–9.45
2. Lektion:10.05–11.35
3. Lektion:12.05–13.35
4. Lektion:13.45–15.15
5. Lektion:15.20–16.50

Lærerteam:

Klassens aktiviteter koordineres af et lærerteam på 2–3 lærere. Se også under kontaktlærerfunktionen.

Læsevejledning:

Læsevejlederne foretager i begyndelsen af skoleåret en undersøgelse af alle 1.g elevers læse-stave-færdigheder. Formålet er at opfange de elever, som måtte have behov for ekstra undervisning og vejledning i forbindelse med læsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Endvidere undervises i brug af it-programmer, der kan afhjælpe læse-stave-problemer. Endelig screener læsevejlederne for ordblindhed og tager sig efterfølgende af det undervisningsmæssige. Undervisningen kan foregå både på hold og individuelt og varetages af skolens læsevejledere. Læsevejledere er Anne Mygind og Regina Ulf Christensen.

Morgensamling:

Cirka én gang om måneden afholdes der i 10-frikvarteret morgensamling, hvor alle er forpligtet til at deltage. Ved morgensamlingen gives meddelelser fra rektor, lærere, elevråd, festudvalg m.m. Vi synger også en sang eller to, ligesom der vil være forskellige former for elevoptræden.

Psykologisk rådgivning:

Hasseris Gymnasium har også psykolog Frederik Tophøj tilknyttet, hvor gymnasievejledningen står for at formidle kontakten.

Pædagogisk råd:

Pædagogisk råd består af rektor og alle skolens lærere. Pædagogisk råd er rådgivende for rektor angående f.eks. stillingsopslag, budget, forsøgsundervisning, anskaffelse af undervisningsmidler samt afholdelse af introduktionsdage og studieuger.

Én eller to elevrådsrepræsentanter kan deltage i møderne i Pædagogisk råd, og elevrådet har ret til at få spørgsmål optaget på dagsordenen.

Vi har den praksis, at indkaldelserne til møde i pædagogisk råd også gives til elevrådet, som derefter selv afgør, om punkterne på dagsordenen er af interesse. Ved behandling af f.eks. stillingsopslag, stillingsbesættelser o. l. kan elevrådsrepræsentanterne dog ikke deltage.

Rusmiddelpolitik:

Hasseris Gymnasium har i samarbejde med  Aalborg Kommunes ungdomsuddannelser udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik. Gymnasierne har et ansvar for at hjælpe eleverne til at få et fornuftigt forhold til forbrug af alkohol. Derfor er det også vigtigt at tilpasse indsatsen, så den imødekommer de positive elementer i ungdomskulturen og møder eleverne med positive forventninger. Se også afsnittet om alkoholpolitik.
Klik her for at læse gymnasiets Rusmiddelpolitik.

Rygning:

Rygning er forbudt på skolens område. Dette forbud omfatter alle former tobaksprodukter (cigaretter, snus, tyggetobak, e-cigaretter etc.).

Skemaændringer:

Ændringer i en klasses faste skema kan forekomme, hvis f.eks. en lærer er syg, er på kursus eller andet. Det er uddannelseslederne Jesper Holmbach og Per Flohr, der foretager de daglige skemaændringer.

Statens uddannelsesstøtte – SU:

Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge din Nem-ID, som du kan bestille på www.su.dk. Du kan søge SU, når du er optaget på din ungdomsuddannelse – og tidligst en måned, før du starter din uddannelse.

Du skal være fyldt 18 år og studieaktiv for at kunne få SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du bliver 18 år. Fylder du f.eks. 18 år i april, kan du få SU fra den 1. juli.

Du kan finde mange gode oplysninger om SKAT på www.skat.dk/Unge.

Har du spørgsmål til din SU, skal du kontakte Bente Pinstrup på kontoret.

Studievalg Nordjylland:

Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Undervisningsministeriet. På din skole er det Jannie Rosendal Brunø, der er din lokale Studievalg-vejleder. I løbet af din tid på skolen kommer Jannie på besøg flere gange for at fortælle om uddannelsessystemet efter gymnasiet, om valg af videregående uddannelse, om erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mm.

Jannie Rosendal Brunø har også træffetid på skolen en gang hver måned. Træffetiderne kan ses på opslag på skolen – og på Studievalgs hjemmeside under »Hasseris Gymmasium«.

Her finder du Studievalg Nordjylland: www.studievalg.dk/nordjylland

I forbindelse med den faste træffetid har du mulighed for at få en individuel samtale om dine ønsker og overvejelser i forbindelse med dit valg af videregående uddannelse.

Gymnasievejledere:

Gymnasievejledere er Karen Juul Randbøll,  Per Mejlholm og Søren Kollerup. Vejledningen vil dels foregå individuelt, men også som kollektiv vejledning i samarbejde med lærerteamet. Desuden kan gymnasievejlederne kontaktes, hvis der opstår personlige, økonomiske eller sociale problemer. Der er på døren til vejlederkontoret oplysninger om vejledernes træffetider og om hvem der er vejleder for den enkelte klasse. Disse oplysninger findes også på skolens hjemmeside.

Studie- og Ordensregler:

Studie- og ordensregler for Hasseris Gymnasium kan læses her.

Udmeldelse:

Udmeldelse bør kun ske efter samtale med gymnasievejleder og rektor. Udmeldelse af elever under 18 år foretages af forældre/værge.